Hi, How Can We Help You?

Prof. As. Dr. Ervis Çela

Ervis Çela

Prof. As. Dr. Ervis Çela

Lawyer

Shtator 2011 – në vazhdim

Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës

Institucion Edukimi

Lektor i Brendshëm

Dhënia e Leksioneve, Përgatitja e Artikujve të ndryshëm Shkencor dhe Publikimi tyre, etj.

 

Mars 2011 – Shtator 2011

Ministria e Drejtësisë

Institucion Qeveritar

Specialist i Lartë, Drejtoria e Kodifikimit

Krijimi i Projekt-Ligjeve, i të gjitha llojeve të Akteve Ligjore, Dhënie Opinioneve Ligjore

 

2009 – 2012

Instituti i Trajnimit të Administratës Publike

Institucion Shtetëror

Lektor i Jashtëm

Përgatitja dhe Prezantimi i Leksioneve të ndryshme në Fushën e Administratës Publike

 

Mars 2008 – Mars 2011

Inspektoriati Kombëtar i Ndërtimit dhe Urbanistikës

Institucion Shtetëror

Inspektor

Përfaqësues Ligjor në Gjykatë dhe Institucione të tjera Administrative, Opinione për Projekt-

ligje dhe Shërbime të tjera ligjore

 

 

 

2013 – 2015
Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës
E Drejta Ndërkombëtare Private
“Profesor i Asociuar”

2011 – 2013
Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës
E Drejta Ndërkombëtare Private
Doktor Shkencash
Niveli më i lartë

2009 – 2010
Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës
E Drejta Publike, Kushtetuese, Administrative dhe ajo Europiane
Diplomë Master për “E Drejta Krahasuese Kushtetuese Europiane” LLM
Dhënë Medalje Ari për rezultate të shkëlqyera të arritura gjatë studimeve

2009 – në vazhdim
Dhoma Kombëtare e Avokatëve
Ligji Civil, Penal dhe Administrativ
Avokat, Numri i Liçencës: 4714.
Niveli më i lartë

2003 – 2007
Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës
E Drejta Civile, Publike, Penale, Administrative, Kushtetuese, etj.
Jurist
Niveli më i lartë, dhënë Medalje Ari për rezultate të shkëlqyera të arritura gjatë studimeve

 

 

 • Ka botuar si autor i parë artikullin me temë: “Intellectual Property” Ky artikull është botuar në Revistën Shkencore Ndërkombëtare me bord editorial ndër të tjera të Oxford University “Diskutime”, NR ¾ Prill – Maj 2013, faqe 352-361, botuar dhe indeksuar me kod ISSN 1857-8543 (online) ISSN 1857-825X (print).
 • Kam botuar si autor i parë artikullin me temë: “Barazia dhe mosdiskriminimi si parim i përgjithshëm kushtetues i së drejtës private”. Ky artikull është botuar në revistën shkencore “Studime Juridike” të Universitetit te Tiranës, Fakultetit te Drejtësisë, Nr. 1/2012 , faqe 50-69 botuar dhe indeksuar me kod ISSN 2220-3990.  
 • Kam botuar si autor i parë artikullin me temë: “Patenta dhe institucionet e pronës industriale ndërmjet te drejtës ndërkombëtare private” Ky artikull është botuar në revistën shkencore “Revista Shqiptare Social Ekonomike” Nr. 1 (74) 2013 faqe 269-279 te Qendrës Shqiptare për Kërkime Ekonomike, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Boturar dhe indeksuar me kodin ISSN 2222-5846
 • Kam botuar si autor i parë artikullin me temë: “European Company Law” në revistën Shkencore të “National and University Library of Bosnia and Herzegovina” indeksuar dhe botuar me kodin ISSN 2232-8742.
 • Si autor i parë, ka publikuar artikullin me temë: “Parimet themelore të procedimit civil, garantuese e të drejtave të palëve dhe e procesit të rregullt ligjor”. Ky artikull është botuar në Revistën Shkencore Ndërkombëtare me Bordi Editorial ndër të tjera, Oxford University “Diskutime”, Nr. 8 Nentor 2013, botuar dhe indeksuar me kodin ISSN 1857-8543 (online) ISSN 1857-825X (print).
 • Si autor i parë, kam publikuar artikullin me temë: “Obligimet Kontraktuese Nën të Drejtën Ndërkombëtare Private” Ky artikull është publikuar në Revistën Shkencore Ndërkombëtare “ACADEMICUS”, me Bord Ndërkombëtar Editorial. ISSN 2079-3715 EISSN 2309-1088
 • Si autor i parë, kam publikuar artikullin me temë: “Normat Konkuruese dhe e Drejta Ndërkombëtare Private Europiane”. Ky artikull është publikuar në Revistën Shkencore Ndërkombëtare “Academic Journal of Interdisciplinary Studies”. Publikim MCSER, Romë-Itali. Vol. 3 Nr. 2. E-ISSN 2281-4612, ISSN 2281-3993. Faktori Impaktit Global.
 • Si autor i parë, kam publikuar artikullin me temë: Zhvillimi i së Drejtës Ndërkombëtare Private në Shqipëri. Ky artikull është publikuar në Revistën Shkencore Ndërkombëtare “South East European Law School Network (SEELS) SEE Law Journal”.
 • Si autor i parë, kam publikuar artikullin me temë: “LËVIZJA E LIRË E MALLRAVE DHE PROJEKTI EUROPIAN”. Ky artikull është publikuar në Revistën Shkencore Ndërkombëtare, me bord editorial midis të tjerash, atë të Oxford University “Diskutimet”, Nr. 2014, publikuar dhe indeksuar nën Kodin: ISSN 1857-8543 (online) ISSN 1857-825X.
 • Si autor i parë, kam publikuar artikullin me temë: “Rregullat që Rregullojnë Transaksionet Ndërkombëtare për Shitjen e Mallrave dhe Arbitrazhi Tregtar Ndërkombëtar”. Ky artikull është publikuar në Revistën Shkencore Ndërkombëtare E–Journal LOGOS ISSN 1211-0442
 • Revista Shkencore Ndërkombëtare “Reforma” Nr.1/2015, ISSN : 1800-9794– print form, KDU 33/34(05). Botuar si autor i pare, artikullin me teme “ European succession regulation” KDU 327 (4/9). Fq. 820 e revistes.
 • Reviste periodike “ The heritage” of International University of Struga. ISSN : 1857-7482, Botuar si autor i pare, artikullin me teme “Albanian private international law”. Fq. 381-390 e revistes