Hi, How Can We Help You?

E Drejta e Pronës

Real Estate

E Drejta e Pronës

Gjatë kalimit të viteve, pasuritë e paluajtëshme të shtetasve Shqiptarë kanë qenë subjekt i regjimeve të
shumta dhe të ndryshme politike dhe ekonomike, duke mohuar si pasojë pronarët ligjorë të vërtetë si
edhe në një mënyrë absurde duke i mohuar atyre të drejtën thelbësore kushtetuese, atë të pronësisë. Në
ditët e sotme, në përpjekje për të rivendosur këto të drejta, legjislacioni Shqiptar i është nënshtruar
ndryshimeve madhore dhe të vazhdueshme. Lidhur me këtë situatë, çdo pronarë mund të gjejë tek Firma
Ligjore Çela & Bashkëpunëtorët, të gjithë informacionin e saktë lidhur me proçedurat, kushtet dhe
mënyrat e nevojshme që duhen përmbushur në mënyrë që të gëzohet përsëri e drejta e pasurisë dhe që ajo
të posedohet në përputhje me intersat e tij/saj. Azhonimi me ligjet e reja dhe sido mos me ato që lidhen
me kthimin dhe kompesimin e pronës, është një pjesë e ndashme e punës sonë të përditëshme për të
gjithë pjestarët e firmës tonë.

Share Post

About Lawyer

celalaw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *