Hi, How Can We Help You?

Pronësia Intelektuale

Intellectual Property

Pronësia Intelektuale

Autorët e punëve të ndryshme të artit, letërsisë, kulturës, filmit, shfaqeve muzikore, arkitekturale, etj, do
të gjejnë tek ne, këshillim ligjor në mbrojtjen e të drejtave të krijimeve intelektuale të tyre, sipas
legjislacionit Shqiptar dhe legjislacionit të huaj, nëse krijimet e tyre janë publikuar jashtë territorit
Shqiptar. Kjo vlen edhe për sa i përket pasurive industriale (marka tregtare, patenta, modele shfrytëzimi,
skicime industriale, marka tregtare te modeleve të caktuara, etj). Partnerët tanë sigurohen që të gjitha
proçedurat ligjore do të ndiqen hap pas hapi, nga momenti i rregjistrimit në nivel kombëtar apo
ndërkombëtar e me tutje, si edhe duke vazhduar të sigurohen që të drejtat e autorit do të mbrohen
plotësisht dhe për rrjedhojë të drejtat e tyre financiare si edhe ato të emrit të tyre do të garantohen
plotësisht.
Në këtë fushë, Firma Ligjore Çela dhe Bashkëpunëtorët kanë eksperiencë përfaqësimi të klintëve të tyre
në gjykata të çdo shkalle, ndërkohë që kjo fushë e ekspertizës për shumë firma të tjera ligjore nuk është
objekt i aktivitetit të tyre.

Share Post

About Lawyer

celalaw