Hi, How Can We Help You?

E Drejta Familjare

Family Law

E Drejta Familjare

Në fushën e së drejtës familjare, kemi eksperiencë lidhur me egzekutimin e proçedurave ligjore të shumta
mbi proçesin e adoptimit, ndihmës ligjore dhe përfaqësimit në gjykata për mosmarrëveshjet që kanë si
objekt detyrimin mbështetës, mosmarrëveshjet martesore, krijimi i projekt-ligjeve për marrëveshjet në
rast se zgjidhja martesore arrihet nëpërmjet mirëkuptimit midis palëve, krijimi i projekt-ligjeve që
rregullojnë regjimin e pasurisë martesore, përkufizimin e përgjegjësisë prindërore, kujdesi për fëmijën,
etj. Firma ligjore Çela & Bashkëpunëtorët gjithashtu ndërmerr përsipër t’i sigurojë palëve çdo shërbim
tjetër lidhur me çdo konflikt apo marrëdhënie që zgjidhen nën dispozitat e Kodit të Familjes, legjislacionit
mbi Adoptimin dhe çdo akt tjetër për t’u egzekutuar.

Share Post

About Lawyer

celalaw