Hi, How Can We Help You?
Civil Law

Ligji Civil

Që nga fillimi i aktiviteteve të  “Studios Ligjore Çela & Bashkëpunëtorët”, çështjet brenda kuadrit të ligjit civil kanë qenë esenciale për aktivitetin e firmës tonë dhe më së fundmi, ato përbëjnë numrin më të madh të rasteve. Eksperienca e fituar në shqyrtimin dh...

Më Shumë
Real Estate

E Drejta e Pronës

Gjatë kalimit të viteve, pasuritë e paluajtëshme të shtetasve Shqiptarë kanë qenë subjekt i regjimeve të shumta dhe të ndryshme politike dhe ekonomike, duke mohuar si pasojë pronarët ligjorë të vërtetë si edhe në një mënyrë absurde duke i mohuar atyre të drejtën thelbësore kushtetuese, atë të pron...

Më Shumë
Employment Law

Ligji i Punësimit

Në kuadrin e kësaj fushe, ndihma dhe mbështjetja jonë i ofrohet klientave tanë kryesisht në draftimin e kontratave të punësimit individual apo kolektiv, draftimi i rregullatores së brendëshme të vendit të punës, marrëveshjeve të unioneve, si edhe përfaqësimit në çdo n...

Më Shumë
Family Law

E Drejta Familjare

Në fushën e së drejtës familjare, kemi eksperiencë lidhur me egzekutimin e proçedurave ligjore të shumta mbi proçesin e adoptimit, ndihmës ligjore dhe përfaqësimit në gjykata për mosmarrëveshjet që kanë si objekt detyrimin mbështetës, mosmarrëveshjet martesore, krijimi i projekt-ligjeve për marrëv...

Më Shumë
Administrative Law

Ligji Administrativ

Në kuadrin e kësaj fushe, firma jonë i ofron klientave tanë përfaqësim ligjor për mosmarrëveshjet me institucionin administrativ shtetëror, duke ndërmarrë çdo veprim ligjor (kërkesë, apelime dhe proçedime juridike) për zgjidhjen e tyre. Ndihma jonë gjithashtu në këtë ...

Më Shumë
Criminal Law

E Drejta Penale

Ndonëse Firma Ligjore Çela & Bashkëpunëtorët nuk ka shumë kohë që ka punuar në këtë treg, anëtarët e saj kanë marrë përsipër çështje të ndryshme penale të një rëndësie të veçantë, ç’ka tregon nivelin e lartë profesional që ofron firma jonë. Objektivi kryesor në zgjidhjen e këtyre çështjeve...

Më Shumë
Intellectual Property

Pronësia Intelektuale

Autorët e punëve të ndryshme të artit, letërsisë, kulturës, filmit, shfaqeve muzikore, arkitekturale, etj, do të gjejnë tek ne, këshillim ligjor në mbrojtjen e të drejtave të krijimeve intelektuale të tyre, sipas legjislacionit Shqiptar dhe legjislacionit të huaj, nëse krijimet e tyre janë publiku...

Më Shumë
Bank Law

E Drejta Financiare

Këshillimi mbi legjislacionin bankar dhe atë financiar është me interes të madh për të gjitha subjektet, qoftë individ, persona fizik apo subjekte ligjore, përsa kohë që kjo fushë ligjore lidhet dhe merret direkt me pasurinë dhe të drejtat mbi pasurinë....

Më Shumë
Commercial Law

E drejta Tregtare

Në fushën e ligjit tregtar, kompanitë e huaja do të gjejnë tek Firma Ligjore Çela dhe Bashkëpunëtorët këshillim lidhur me projekt-ligjet për Aktet Nënligjore dhe Aktet e Korporatave dhe zbatimin e proçedurave të shumta ligjore të nevojshme për t’u ndërmarrë nga një kompani private (rregjistrimi i ...

Më Shumë