Hi, How Can We Help You?

By : Celalaw

Home

...

Më Shumë

...

Më Shumë

...

Më Shumë

...

Më Shumë

...

Më Shumë

...

Më Shumë
Civil Law

Ligji Civil

Që nga fillimi i aktiviteteve të  “Studios Ligjore Çela & Bashkëpunëtorët”, çështjet brenda kuadrit të ligjit civil kanë qenë esenciale për aktivitetin e firmës tonë dhe më së fundmi, ato përbëjnë numrin më të madh të rasteve. Eksperienca e fituar në shqyrtimin dh...

Më Shumë
Real Estate

E Drejta e Pronës

Gjatë kalimit të viteve, pasuritë e paluajtëshme të shtetasve Shqiptarë kanë qenë subjekt i regjimeve të shumta dhe të ndryshme politike dhe ekonomike, duke mohuar si pasojë pronarët ligjorë të vërtetë si edhe në një mënyrë absurde duke i mohuar atyre të drejtën thelbësore kushtetuese, atë të pron...

Më Shumë
Employment Law

Ligji i Punësimit

Në kuadrin e kësaj fushe, ndihma dhe mbështjetja jonë i ofrohet klientave tanë kryesisht në draftimin e kontratave të punësimit individual apo kolektiv, draftimi i rregullatores së brendëshme të vendit të punës, marrëveshjeve të unioneve, si edhe përfaqësimit në çdo n...

Më Shumë
Family Law

E Drejta Familjare

Në fushën e së drejtës familjare, kemi eksperiencë lidhur me egzekutimin e proçedurave ligjore të shumta mbi proçesin e adoptimit, ndihmës ligjore dhe përfaqësimit në gjykata për mosmarrëveshjet që kanë si objekt detyrimin mbështetës, mosmarrëveshjet martesore, krijimi i projekt-ligjeve për marrëv...

Më Shumë